नेपाल खुद्रा व्यापार संघ श्री गंगा बहादुर मानन्धर स्मृति कोष द्धारा संचालित छात्रवृत्ति काय्रक्रम

संचालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम 28 साधारण सभामा घोषणा गरे अनुरुप संघका सदस्यहरुका छोरा वा छोरीहरु मध्ये एक छात्र, एक छात्रालाई एस.एल.सी. मा उत्कृष्ट परिणाम ल्याए बापत नेपाल खुद्रा व्यापार संघका संस्थापक सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष स्व. श्री गंगा बहादुर मानन्धरज्यूको स्मृतिम गठन गरिएको श्री गंगा बहादुर मानन्धर स्मृति कोषद्धारा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने यहांहरुलाई जानकारी गरिन्छ छात्रवृत्ति पाउने नियम हरु १ नेपाल खुद्रा व्यापार संघद्धारा गरिने श्री गंगा बहादुर मानन्धर छात्रवृत्तिको लागि सदस्यहरुका छोरा छोरी हरु मध्ये एस.एल.सी परिक्षामा उत्कृष्ट हुने एक छात्र एक छात्रा एक जनालाई जनही रु. १०,०००।�(रु. दश हजार मात्र) छात्रवृत्ति स्वरुप प्रदान गरिनेछ । २ छात्रवृत्ति पाउने छात्र तथा छात्रा नेपाल खुद्रा व्यापार संघका सदस्यको छोरा, छोरी वा एकाघरका नाति नातिनी हुनु पर्नेछ । ३ छात्रवृत्ति पाउने छात्र तथा छात्राले आफ्नो लब्धांक तथा चारित्रिक प्रमाण पत्र २०६९ श्रावण २५ गते सम्ममा नेपाल खुद्रा व्यापार संघमा उपलब्ध गराई सक्नुपर्नेछ । ४ नेपाल नेपाल खुद्रा व्यापार संघमा २०६८ चैत्र मसान्तसम्ममा आवद्ध भएका सदस्य महानुभावका छोरा, छोरी वा एकाघरका नाति नातिनीलाई मात्र प्रदान गरिनेछ । ५ छात्रवृत्ति पाउने छ त्र तथा छात्राको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका सदस्यसंगको नाता प्रमाणको प्रमाण माग गर्न सकिनेछ । ६ दुई वा दुईभन्दा छात्र वा छात्राको प्रतिशत बराबर भएका दामासाही रुपमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ७ छात्रवृत्ति संघको वार्षिक साधारण सभामा प्रदान गरिनेछ । पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु (क) एस.एल.सी. को लब्धांक पत्रको प्रतिलिपी । (ख) चारित्रीक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी । (ग) संघको सदस्यताको नाता प्रमाण पत्र । (घ) संघको सदस्यताको नविकरण भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी । (ङ) छात्रवृत्ति पाउन निवेदन दिनेको पासपोर्ट साइजको फोटो दई थान । प्रेम बहादुर श्रेष्ठ संयोजक श्री गंगा बहादुर मानन्धर स्मृति कोष

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *